ท่านต้องการให้ อบต.หัวตะพาน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 41 )
19.71%
ด้านสาธารณูปโภค ( 47 )
22.60%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 28 )
13.46%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 53 )
25.48%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 39 )
18.75%