ท่านต้องการให้ อบต.หัวตะพาน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 42 )
19.72%
ด้านสาธารณูปโภค ( 48 )
22.54%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 29 )
13.62%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 54 )
25.35%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 40 )
18.78%