หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางศิรินาท ศุภบุญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
โทร : 035 610-753
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวณัชนิตย์ ยินดี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 035 610-753
นางจิตรนภา โพธิ์พันธุ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 035 610-754
นายอดุลย์ มีสกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 035 610-755
นางสาวผกามาศ บุญอยู่
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 035 610-753
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน