ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวตะพาน
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 18 ก.ย. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256218,81975,73057,88763,59524,23730,46554,23161,60935,667---422,240
256144,82034,50755,94046,84755,69059,48240,61948,93334,20148,27438,52125,864533,698
256032,87858,92379,10266,74074,04152,45852,49537,76249,20956,690149,0411,043,2721,752,611
ยอดยกมาตั้งแต่ 23 พ.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559   4,960,352
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   7,668,901
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี